Nasze Projekty

Kontakt

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest ARKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Zaborowskiej 29 (zwany dalej Arkom)

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@arkom.eu telefonicznie pod numerem (59) 8455903.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:
* zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Arkom na Pani/ Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
* wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Arkom w związku z prowadzeniem działalności, w tym wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości,
* marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
* realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, m. in.:, podmiotom prowadzącym rozliczenia lub rozrachunki oraz windykacje należności.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana z Arkom umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

* Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
* W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
* W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Works with AZEXO page builder