NIP  839-11-21-969 REGON  008035334

Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł (wpłacony w całości)

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS  0000170165

KONTAKT | BIURO SPRZEDAŻY

Copyright © 2020 123Akcja | Wszystkie  prawa zastrzeżone

Works with AZEXO page builder